Skip to main content

Forn Sidrs vedtægter

Forn Sidrs vedtægter

Forn Sidrs vedtægter

Vedtægter for Forn Sidr

 

§ 1. Trossamfundets navn

Trossamfundets navn er Forn Siðr – Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Trossamfundets logo er et solhjul og ser sådan ud:

 

Forn Sidr

 

§ 2. Trossamfundets formål

Trossamfundets formål er:

 1. Dyrkelse af de guddommelige kræfter, jf. grundlaget.
 2. At fungere som kontaktpunkt for tilhængere af den gamle skik i Danmark.
 3. At udbrede kendskabet til og forståelsen for vor gamle nordiske kulturarv. Såvel gennem eddadigte og andet gammelt kildemateriale som gennem nyere udtryksformer.
 4. At arbejde på generel accept af den gammelnordiske gudedyrkelse på lige fod med andre trossamfund.
 5. At tilbyde religiøse ydelser til trossamfundets medlemmer i det omfang de ønsker dette, f.eks. i forbindelse med vielser og begravelser.
 6. At arbejde for reetablering, vedligeholdelse og bevaring af gamle helligsteder, helligkilder, gravhøje, røsser, skibssætninger, runesten, bautasten og helleristninger.

 

§ 3. Trossamfundet er partipolitisk neutralt og ikke-missionerende.

 

§ 4. Medlemskab:

 1. Enhver, der er asatro jvf. grundlaget, og selv ønsker det, kan blive medlem af Forn Siðr. Forældre kan indmelde deres mindreårige børn, dog aldrig mod barnets vilje. Det er den unges ansvar at indmelde sig som voksen, når de fylder 18 år. Personer under 15 år regnes dog alene som ungdomsmedlemmer uden stemmeret ved Altinget og urafstemninger.
 2. For personer, der ikke er myndige, gælder, at deres forældre eller værge skriftligt skal erklære sig indforstået med en indmeldelse.
 3. Medlemskabet, der er individuelt, træder i kraft, når kartoteksbestyren har modtaget en digitalt udfyldt indmeldelse, med gyldig postadresse påført. Medlemskab af trossamfundet fornyes automatisk. For at blive udmeldt skal medlemmet skriftligt meddele dette, til den der er ansvarlig for vedligeholdelse af medlemskartoteket. Udmeldelsen er effektiv fra den dato udmeldelsen modtages af Forn Siðr. Hvis medlemmet er i kontingentrestance, stilles medlemskabet automatisk i bero, med tab af rettigheder til følge. Der hæftes for medlemskab indtil der er modtaget skriftlig udmeldelse. Der udsendes rykker pålagt rykkergebyr. Dersom der ikke reageres på rykkere, sendes fordringen evt. til inkasso. Ved nyt medlemskab skal evt tidligere gæld til Forn Siðr være afholdt. Ovenstående regler gør sig gældende for alle typer medlemskaber.
 4. Nazistisk virksomhed samt brug af hedenske symboler i nazistisk øjemed er ikke foreneligt med medlemskab af Forn Siðr.
 5. Medlemmer der ved deres adfærd skader Forn Siðrs omdømme, eller er til grov gene for andre medlemmer, eller bryder Forn Siðrs vedtægter, kan suspenderes af bestyrelsen. Forinden det kommer dertil, kan bestyrelsen beslutte at henstille, eller advare dette medlem. Alle bestyrelsens beslutninger kan ankes til Altinget.
  Et suspenderet medlem har ret til selv at føre sin egen sag på Altinget såfremt medlemmet fortsat ønsker medlemskab og har betalt kontingent. Ekskluderes medlemmet på altinget, tilbagebetales årets kontingent. Et suspenderet medlem kan på ingen måde optræde på vegne af Forn Siðr, eller bestride en tillidspost i Forn Siðr. Endvidere medfører suspension udelukkelse fra Forn Siðrs interne forum. Et suspenderet medlem har fortsat ret til at modtage medlemsbrev samt Vølse, indtil førstkommende ordinære Alting, såfremt kontingent indbetales ved forfald.
 6. Endelig eksklusion af medlemskab kan kun foretages af et ordinært Alting, med 2 / 3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Såfremt et ordinært Alting forkaster bestyrelsens indstilling om eksklusion af et medlem, er dette igen fuldgyldigt medlem af trossamfundet, såfremt kontingenter er indbetalt. Hvis ikke kontingentet er indbetalt, kan den pågældende melde sig ind i trossamfundet igen ved blot at indbetale kontingent. En eksklusion er gældende, indtil et nyt ordinært Alting ophæver den.
 7. Alle beslutninger om advarsler, suspension og indstilling til eksklusion af medlemmer skal foretages af et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede i en fuldtallig bestyrelse.

 

§ 5. Altinget

Altinget er trossamfundets højeste besluttende myndighed, som alle beslutninger i trossamfundet kan ankes til. Det ordinære Alting af- holdes hvert år, fortrinsvis i maj. Bestyrelsen fastsætter nærmere tid og sted og træffer de nødvendige praktiske forberedelser.

Deltagelse i Altinget fra tingets start og til næste dag er gratis for medlemmer af Forn Siðr. Dog kan der ikke forventes indendørs overnatning, og der opkræves også en rimelig pris for bespisning, alt efter hvor mange måltider man ønsker. Løber Altinget over mere end to dage, fastsættes en pris for disse ud fra forventet deltagerantal, som er udregnet efter ekstra husleje, udgifter til foredragsholdere og bespisning mm.

Man kun kan være gæst til Altingsarrangementet en gang. Ansvaret for gæsten tilfalder gæsten selv og den som har taget gæsten med. Herefter kræver yderligere deltagelse i Altingsarrangementer indmeldelse i Forn Sidr. Dette gælder ikke for umyndige børn, ægtefæller eller samlever til medlemmer.

 1. Forretningsorden følger vedtægternes Bilag 1.2021
 2. Varsling af Alting følger vedtægternes Bilag 2.2021
 3. Dagsordenen for det ordinære Alting følger vedtægternes Bilag 3.2021
 4. Ekstraordinært Alting kan afholdes med en måneds varsel og indkaldes af bestyrelsen eller 1/3 af trossamfundets medlemmer.

 

§ 6. Bestyrelsen

 1. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være myndig, bosiddende i Danmark eller være en del af de danske mindretal i nabolandene og have været medlem af Forn Sidr i mindst fire måneder.
 2. Bestyrelsen består af 7 personer, der efter valg konstituerer sig selv, idet de udpeger en for- mand, en næstformand og en kasserer. Yderligere poster udpeges efter behov.
 3. Alle bestyrelsesmedlemmer er ligeværdige.
 4. Bestyrelsen forestår trossamfundets drift og varetager kontakten til nye medlemmer samt til de offentlige myndigheder.
 5. Bestyrelsen sørger for driften af trossamfundets medlemsblad samt hjemmeside ifølge bestemmelser herom.
 6. Bestyrelsen har tavshedspligt om hvad de erfarer om trossamfundets medlemmer i forbindelse med bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen må ikke udlevere medlemslister eller oplysninger der måtte kunne identificere enkelte medlemmer, medmindre de pågældende medlemmer er indforståede hermed.
 7. Bestyrelsen kan uddelegere arbejdsopgaver til personer udenfor bestyrelsen og i forbindelse hermed udlevere de personlige oplysninger, som er nødvendige for opgavens gennemførelse, mod at der stilles garanti for, at oplysningerne ikke videregives til uvedkommende, eller bruges til andre formål.
 8. Bestyrelsen skal tilstræbe at der afholdes mindst fire årlige blót. Disse blót kan afholdes ved de fire solhøjtideligheder, eller i forbindelse med Altinget. Blótene arrangeres af bestyrelsen, evt.  i  samarbejde med én eller flere blótgrupper, eller enkeltmedlemmer.
 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved uenighed med kvalificeret flertal (4 ud af 7).
 10. Ved myndighedspåbud som kræver ændring af vedtægter for at opretholde gældende lovgivning, kan bestyrelsen ændre vedtægter i henhold til myndighedspåbud. Disse skal fremlægges på førstkommende Alting med præsentation af lovændring og konsekvens i forhold til vedtægter.

 

§7. Thul

 1. En person er valgbar som Thul på same vilkår som personen er valgbar til bestyrelsen.
 2. En Thul vælges af Altinget for et år ad gangen. Samme person kan kun bestride posten sammenhængende i 5 år I træk. En valgt Thul kan ikke samtidig side I bestyrelsen og skal I givet fald forlade denne.
 3. Som Thul vælges den der får mindst halvdelen (50%) af de afgivne stemmer I første valgrunde. Hvis ingen kandidat opnår valg I første valgrunde, afvikles en anden valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer I første runde. I anden valgrunde vælges den der før flest stemmer.
 4. For at en person kan blive valgt som Thul skal denne vælges med mindst en tredjedel af de i den afgørende valgrunde fremmødte stemmeberettigede.
 5. Såfremt ingen kandidat opnår valg jfr. reglerne, vælges ingen Thul på Altinget.
 6. Thulen er forpligtet til I sin valgperiode, at indsende mindst én artikel med religiøst emne til hvert udgivet Vølse. Der foruden bør Thulen foranledige religiøse debatter blandt medlemmerne på FS elektroniske medier og på anden måde.
 7. Thulen er kun ansvarlig over for Altinget. Dog kan en enstemmig bestyrelse suspendere Thulens virke I den resterende del af valgperioden, men kun hvis dette sker med konkret henvisning til overtrædelse af Forn Siðr`s vedtægter og af hensyn til Forn Siðr´s navn og omdømme.
 8. Såfremt en Thul ikke vælges på Altinget, kan en enstemmig bestyrelse udpege en fungerende Thul til næste Alting. Den udpegede person vil i så fald fungere på samme vilkår som en almindelig tillidspost.

 

§ 8. Medlemsblad

 1. Bladets navn er „Vølse – organet for hedensk sæd“, med ISSN: 1397-8705. Bladet udgives af Forn Siðr – Asa og Vane- trossamfundet i Danmark og fungerer som trossamfundets medlemsblad. Vølse – organet for hedensk sæd, er et kvartalsblad, der udkommer med fire numre årligt.
 2. Bladets indhold
 3. Artikler og indlæg der trykkes i Vølse, er udtryk for de respektive forfatteres holdninger og synspunkter, dette er ikke nødvendigvis udtryk for trossamfundets holdninger og synspunkter.
 4. Redaktøren udpeges af bestyrelsen. Redaktøren er ansvarlig for udgivelsen af medlemsbladet. Redaktøren kan uddelegere sit arbejde efter behov.
 5. Redaktøren udvælger materialet til Vølse. Hvis indsendt materiale fra medlemmer ønskes afvist, skal dette ske efter en dialog med indsenderen. I fald en dialog ikke løser tvisten, skal afvisningen godkendes af et bestyrelsesflertal før udgivelsen af bladet.
 6. Bladets økonomi: Udgivelsen af Vølse finansieres af Forn Siðr – Asa og Vanetrosamfundet i Danmark. Størrelsen af kontingentets abonnementsdel, samt abonnementsprisen for ikke- medlemmer, fastsættes af bestyrelsen. Budgettet for Vølse fastsættes af bestyrelsen og redaktøren i samråd.
 7. Det tilstræbes, at alle Forn Siðrs tryksager, herunder Vølse, altingshæfter og vedtægtshæfter, er ”svanemærkede” eller på lignende måde søges at tilstræbe mindst mulig belastning af miljøet, ift. trykprocessen og papirforbruget.

 

§ 9. Hjemmeside og sociale medier

 1. Formål: Hjemmesidens formål er at præsentere Forn Siðr – Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark udadtil.
 2. Hjemmesidens indhold og administration:
 3. Tekst, billede og lyd materiale, der optræder på trossamfundets hjemmeside er, hvis intet andet oplyses, udtryk for trossamfundets holdninger og synspunkter.
 4. Redaktøren (webmaster) udpeges af bestyrelsen og udvælger og producerer i samråd med denne materiale til hjemmesiden. Webmaster sørger for kontakt til internetudbyder og for opsætning, udformning og administration af siden.
 5. Sociale medier
  1. Forn Siðr driver en lukket og hemmelig Facebookside, som kun er for medlemmer. Siden modereres af to personer udpeget af bestyrelsen. Brugere, der vedvarende skaber uro/fjendskab/dårlig stemning, kan idømmes karantæne efter behørig advarsel. Karantænens længde bestemmes alene af moderatorerne. Karantænen kan påklages til bestyrelsen. Moderatorerne kan slette tråde, hvis de finder det formålstjenligt.
  2. Forn Siðrs bestyrelse kan til enhver tid oprette Facebookside til Handelspladsen, medlemsforespørgsler, udbredelse af Forn Siðrs asatro- og hvad bestyrelsen ellers måtte finde ønskeligt. Alle siderne modereres om nødvendigt som §9, stk. 4A.
 6. Økonomi
 7. Udgifter i forbindelse med vedligeholdelse og administration af internethjemmesiden, Facebook og andre sociale medier dækkes af Forn Siðr – Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark.

 

§ 10. Blótgruppernes tilknytning

 1. Ved en blótgruppe forstås i denne sammenhæng en gruppe af mennesker, der samles om at dyrke de guddommelige kræfter på en måde, der er i overensstemmelse med Forn Siðrs grundlag og vedtægter. Dette gælder både de fast organiserede blótgrupper med selvstændige vedtægter og de mere uformelle grupper.
 2. For at blótgruppen kan betragte sig som knyttet til Forn Siðr og derved evt. få del i Forn Siðrs service (herunder praktisk vejledning, økonomisk støtte, andel i Forn Siðr rettigheder etc.), skal den udpege to Forn Siðr medlemmer som kontaktpersoner af sin egen ledelse/ bestyrelse, eller „indercirkel“, såfremt blótgruppen ikke har en bestyrelse, der har bemyndigelse til og kan forestå den løbende kontakt med bestyrelsen i Forn Siðr.
 3. Tilknyttede blotgrupper kan efter aftale med bestyrelsen afholde et af de fire officielle årstidsblot på vegne af Forn Siðr. Dette sker i samarbejde med Forn Siðrs bestyrelse og bestyrelsens blotgruppeansvarlige. Blotgruppen stiller en passende lokalitet og en forretter til rådighed. Forretteren udfærdiger et ritual, som er tilpasset retningslinjerne i §13 “Riter og Sæder”. Samtlige medlemmer af Forn Siðr er velkomne til disse blót, som skal fredlyses. Blotgruppen vil få et økonomisk tilskud som kompensation for de afholdte udgifter, når ritualbeskrivelsen er indsendt til Forn Siðrs bestyrelse. Beløbet fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse.
 4. Blotgrupperne bestemmer selv deres gæstepolitik. Enhver, der ønsker at deltage i et officielt Forn Siðr blót, men som ikke er medlem af Forn Siðr, skal anmode den arrangerende blotgruppes ledelse om deltagelse. Blotgrupperne er ikke på nogen måde forpligtet til at give adgang til noget blót til personer, der ikke er medlem af Forn Siðr.
 5. Hvis en blótgruppe overtræder Forn Siðrs vedtægter eller på anden måde bringer Forn Siðr i miskredit kan Forn Siðr suspendere gruppens tilknytning til Forn Siðr. Bestyrelsen har ret til at tilbagekalde suspensionen, hvis de kritisable forhold synes at være bragt i orden. Bestyrelsens beslutning om suspension kan ankes til førstkommende ordinære Alting i Forn Siðr, hvor den kan ophæves ved en almindelig flertalsafstemning. Forn Siðrs bestyrelse er forpligtet til at optage punktet på dagsordenen.

 

§ 11. Økonomi og hæftelsesforhold

 1. Forn Siðrs regnskabsår er kalenderåret.
 2. Det følgende års kontingent fastsættes af bestyrelsen i Forn Siðr forud for årets ordinære Alting.
 3. Nye medlemmer betaler fra den dato de melder sig ind. Årsmedlemskaber fornyes efterfølgende 1.februar, til gældende kontingenttakst.
 4. Medlemmerne hæfter kun for trossamfundets forpligtelser med deres indbetalte kontingent.
 5. Langsigtet gæld på trossamfundets vegne kan kun besluttes ved en Altingsafstemning eller en urafstemning.
  Beslutningen træffes ved 2 / 3 stemmeflertal ved begge fremgangsmåder.
 6. Hvis medlemmerne går ind for forslaget skal samtlige bestyrelsesmedlemmer underskrive gældsbrevet på trossamfundets vegne.
 7. Opkøb af, eller investering i, fast ejendom, jord og andre værdipapirer end statsobligationer, kan kun vedtages af Altinget. Beslutningen træffes ved 2 / 3 stemmeflertal.
 8. Kassereren alene eller to bestyrelsesmedlemmer i trossamfundet kan disponere over trossamfundets konti i den daglige drift. Supplerende udskrifter på trossamfundets konti skal tilgå formanden. Bestyrelsen kan givefuldmagt til en person udenfor bestyrelsen (kaldet handelspladsbestyrer) til at administrere køb og videresalg af varer, og kan til dette formål give denne person fuldmagt til at råde over en særskilt bankkonto som er oprettet til dette formål.
 9. Bestyrelsen er forpligtet til at opbevare trossamfundets formue enten som kontant indestående i et dansk pengeinstitut eller anbragt i danske statsobligationer.
 10. Driftsmidler skal opbevares på betryggende vis dvs. primært som indskud i et dansk pengeinstitut. Midler tilgået trossamfundet som pengegaver indsættes på en selvstændig konto fra hvilken, der føres eget regnskab. Midlerne på denne konto forvaltes efter Altingets nærmere bestemmelse.

 

§ 12. Til beslutning om opløsning

Af trossamfundet kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver 2 på hinanden følgende Alting, hvoraf det sidste skal være indkaldt udtrykkeligt med dette formål. Ved opløsning skænkes trossamfundets eventuelle midler til Nationalmuseet med ønsket om, at de anvendes til oldtidssamlingen eller lignende område under Nationalmuseet.

 

§ 13. Riter og sæder

Vi mennesker har gennem årtusinder fundet ud af at forskellige ritualer, kan sætte os i forbindelse med magterne. Påkaldelsen af disse magter kan hos os i Forn Siðr ske ved blót, sejd, galder eller runemagi. Derudover har vi fundet frem til nogle personlige ritualer, f.eks. knæsætning, ungdomsindvielse, vielse, og gravfærd, som vi føler at det er rigtigt at udføre.

Gudedyrkelsen kommer hos os til udfoldelse dels gennem de handlinger (de ritualer) som den troende selv finder bedst til at komme i personlig kontakt med guderne, dels ved de ritualer, der udføres ved officielle blót i Forn Siðr.

Efterfølgende punkt 6.træder i kraft i samme øjeblik som Forn Siðr har opnået den fornødne størrelse. Da bortfalder også denne forklarende tekst.

 1. Trossamfundets medlemmer praktiserer deres tro sådan, som hver og en finder at det passer den enkelte, så længe at dette ikke strider imod Forn Siðrs vedtægter, eller grundlag.
 2. I en blót-ceremoni, eller vielse forrettet af en gode / gydje, i Forn Siðrs regi, er der nogle hovedelementer og minimumskrav som altid skal være med i ritualet. Disse elementer og krav er specificeret efterfølgende i Bilag 4.2021 Blótritual, og Bilag 5.2021 Vielsesritual. De enkelte blótgrupper og individer udfører udover dette, ritualer i overensstemmelse med den gamle skik. De kan frit udbygge disse ritualer og supplere dem med ritualer efter eget valg, så længe disse ikke strider mod Forn Siðrs vedtægter eller grundlag.
 3. Blodofring af almindelige slagtedyr er tilladt, såfremt slagtningen sker under værdige former og i overensstemmelse med dansk veterinærlovgivning.
 4. Ethvert medlem af Forn Siðr, der bliver anmodet om at forrette et bryllup og som kan godkendes jf. stk. 5, kan jfr. stk 5 via bestyrelsen søge ministeriet om en engangsbevilling til brug ved vielser, og kan, hvis en sådan opnås, virke som vielsesforretter ved det pågældende bryllup. Bestyrelsen skal være behjælpelig med ansøgningen, og med den senere forvaltningsretslige del af selve vielsen.
 5. For at kunne forrette en vielse skal en vielsesforretter have været medlem af Forn Siðr i mindst et år umiddelbart forud for vielsen. Bestyrelsen skal tillige godkende det ønskede vielsesritual for at tilse, at dette står i overensstemmelse med trossamfundets vedtægter.
 6. Brudeparret finder selv frem til den eller de personer de ønsker skal forrette deres vielse. Bestyrelsen kan være behjælpelig med forslag, såfremt brudeparret ønsker dette. Det er helt og holdent den tilspurgtes afgørelse hvorvidt vedkommende vil påtage sig erhvervet eller ej. Der kræves ingen begrundelse for denne afgørelse.
 7. Et Brudepar kan blive juridisk gyldigt viet indenfor trossamfundet Forn Siðr, hvis bare mindst den ene person er medlem i Forn Siðr, og har været det i minimum 6 mdr. umiddelbart forud for vielsen. I særlige tilfælde kan bestyrelsen søges om dispensation fra tidskravet.
 8. Det pointeres at et skilsmisseritual i Forn Siðr-regi, ikke har nogen juridisk gyldighed, men udelukkende er et ritual, for at tage hånd om den enkeltes tro og den følelsesmæssige del af skilsmissen.
 9. Det pointeres at en knæsætning er et ritual for at optage barnet i familien, og navngivningsritualet er for at give barnet dets navn. Det er ikke en samtidig optagelse i trossamfundet. Se § 4 for medlemsreglerne.

 

§ 14. Forn Siðrs begravelsespladser

 1. Alle medlemmer har som udgangspunkt ret til at blive begravet / få sin urne nedsat (i det følgende alene benævnt som begravelse) på en af de gravpladser, som Forn Siðr har rådighed over, herefter benævnt ”Forn Siðr Gravplads”.
 2. Et medlem har ligeledes – som udgangspunkt ret til at få sine nærmeste slægtninge begravet. Papirløse forhold sidestilles her med ægteskab – ligesom adoptivbørn, stedbørn og samlevers børn sidestilles med slægtninge.
 3. Ikke-medlemmer kan blive begravet på en Forn Siðr gravplads efter anmodning herom til Forn Siðrs bestyrelse.
 4. Forn Siðrs bestyrelse har retten til at afvise begravelser, der skønnes IKKE at være forenelige med Forn Siðrs vedtægter eller vurderes til at ville skade Forn Siðrs almene omdømmevæsentligt.
 5. Ved alle begravelser af ikke-medlemmer opkræves et begravelsesgebyr svarende til et års kontingent i Forn Siðr.

 

Bilag 1.2021 Forretningsorden for Altingsforhandlingerne

 1. Gæster er velkomne ved Altingsforhandlingerne, såfremt der ikke er nogen indvendinger. Er der bare én indvending fra medlemmerne mod én eller flere gæsters deltagelse skal alle gæster forlade Altingssalen, så længe Altingsforhandlingerne pågår. Gæster har ingen stemmeret ved Altinget.

 

Afstemningsregler

 1. Alle de af trossamfundets medlemmer, som er fyldt 15 år, har stemmeret. Ved afstemning vedrørende paragraf 10 stk. 4 og 6 skal man dog være myndig for at være stemmeberettiget. Hvert medlem har én stemme. Altinget er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal og træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog kræves 2 / 3 flertal ved vedtægtsændringer, og 2 / 3 flertal for ændringer i grundlaget.
 2. Ved afstemning hvor der kræves 2 / 3 flertal, menes 2 / 3 flertal af de afgivne, gyldige stemmer. Dog skal mindst 50% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer have stemt for. Som fremmødte betragtes de stemmeberettigede medlemmer, der er registreret ved Altingets sekretariatsfunktion. Sekretariatet opgør antallet af stemmeberettigede medlemmer ved påbegyndelse af Altinget. Skulle man ankomme senere, eller forlade Altinget i utide, meddeler man dette til sekretariatet. Der kan stemmes for og imod et forslag. En „blank“ stemme ligestilles med at have undladt at stemme og regnes for en „ikke afgiven stemme“.
 3. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag.
 4. For opløsning af trossamfundet gælder § 12.
 5. Hvis et eller flere medlemmer indsender et forslag til vedtægtsændring eller beslutningsforlag, så skal dette forslag fremlægges af mindst én af forslagsstillerne ved personligt fremmøde ved Altingsforhandlingen. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder forslaget automatisk.
 6. Et vedtaget forslag træder i kraft fra det øjeblik det vedtages, med mindre andet besluttes. Efterfølgende forslag konsekvens rettes i overensstemmelse med vedtagne forslag.
 7. Beslutningsforslag, der pålægger bestyrelsen / Forn Siðr at agere på en bestemt måde, skal oplistes i Bilag 6.2021. Beslutningsforslag forbliver gyldige / på listen indtil de fjernes ved ny Altingsbeslutning.
 8. Dirigenten kan opfordre til, at et fremlagt forslag, før afstemning om dettes vedtagelse, kan omformuleres (rettes tekstuelt) af de på Altinget tilstedeværende stillere af forslaget. Dirigenten skal tilse at omformuleringen ikke ændrer forslagets sigte og mål nævneværdigt. Der tillades kun én omformulering pr. forslag.

 

Tillidsposter

 1. Bestyrelsesmedlemmer indvælges for en toårig periode, således at 4 ud af 7 er på valg i ulige år og 3 personer ud af 7 er på valg i lige år. Forlader et bestyrelsesmedlem i utide sin post, kan en suppleant indtræde på posten indtil førstkommende ordinære Alting. Herefter er posten på valg. Resterer der mere end et år af den pågældende bestyrelsesposts turnus, vælges det nye bestyrelsesmedlem således kun for en etårig periode. Ved valg til bestyrelsen går de toårige bestyrelsesposter altid til de nyvalgte med højeste stemmetal.
 2. Ved valg til bestyrelsen skrives det antal navne der er på valg, på stemmesedlen, dog maksimalt syv. Rækkefølgen er uden betydning. I tilfælde af udslagsgivende stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages en ny afstemning med ét navn pr. stemmeseddel mellem de pågældende kandidater. Hvis der fortsat er stemmelighed, bruges lodtrækning.
 3. Skriftlig afstemning skal foretages, når én af de tilstedeværende kræver dette.

 

Bilag 2.2021 Varsling af Alting

 1. Når en dato for Alting er fastsat af bestyrelsen, annonceres dette i førstkommende Vølse samt på hjemmesiden.
 2. Endelig indkaldelse til altinget skal ske senest 2 måneder før afholdelse i Vølse samt på hjemmesiden.
 3. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde i endeligform, senest 6 uger før Altinget, og være ledsaget af en kort begrundelse.
 4. Bestyrelsen skal orientere medlemmerne om dagsordenen senest 2 uger før Altinget via et Altingshæfte, som sendes til alle medlemmer. (Et Altingshæfte indeholder oplysninger om tid, sted, program, ordensregler, dagsorden til Altingsforhandlinger og alle vedtægtsændringsforslag).
 5. Medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsen på et kommende Alting, har ret til at få deres billede og 10- 15 linjer med CV og valgprogram med i Altingshæftet, såfremt disse oplysninger er bestyrelsen i hænde inden for samme frist som dagsordensforslag.

 

Bilag 3.2021 Dagsorden for ordinært Alting

 1. Fredlysning af Tinget.
 2. Valg af dirigent.
 3. Opgørelse af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
 4. Valg af referent.
 5. Valg af stemme optællere.
 6. Beretning v /bestyrelsen.
 7. Forelæggelse af revideret regnskab og budget.
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg af Thul.
 10. Valg af bestyrelse.
 11. Valg af revisor.
 12. Eventuelt
 13. Lukning af Tinget.

 

Bilag 4.2021 Officielt Forn Siðr Blótritual

Til et officielt Forn Siðr blót kræves flg:

 1. Én gode eller én gydje (herefter benævnt forretteren), der er medlem af Forn Siðr.
 2. Et drikkehorn (ved drikkehorn forstås en beholder der kan drikkes af), samt en drikkelig væske.
 3. Forn Sidrs årstidring og evt. edsring.
 4. Der skal citeres fra „Ældre Edda“ under én eller anden form.
 5. Der skal gives et offer af én eller anden art.
 6. Der skal indgå et fælles måltid. Deltagerne kan selv medbringe mad og drikke, men måltidet indtages i fællesskab.

Forretteren har det fulde ansvar for, at blótet kommer til at foregå under værdige former. Forretterens afgørelser og måde at styre blótet på, kan ankes til Forn Siðr-bestyrelsen, som kan nægte den pågældende forretter at forrette et Forn Siðr blót igen.

Ethvert medlem der ønsker det, kan søge Forn Siðrs bestyrelse om at forrette et Forn Siðr blót. Bestyrelsen kan til enhver tid nægte en ansøger, at forrette et Forn Siðr blót.

En person der er blevet afvist som blótforretter af bestyrelsen, har ret til at få sin sag prøvet ved næstkommende ordinære Alting, såfremt vedkommende ønsker det. Sagen behandles i så fald på samme måde som en eksklusions- sag. Se § 4 om medlemskab i Forn Siðrs vedtægter.

 1. Der må udelukkende blótes til magter, der er hjemmehørende i den nordiske gudeverden.
 2. Inden blótet starter, gøres deltagerne bekendt med hvordan blótet vil foregå.
 3. I midten af kredsen kan opstilles figurer / billeder eller lignende, der symboliserer de guder der blótes til.
 4. De genstande der ønskes indviet, lægges også i midten af kredsen, inden kredsen stilles op.
 5. Deltagerne stiller sig i en kreds, med forretteren i én af verdensretningerne. Forretteren afgør selv hvem der står hvor. Derudover er det ønskeligt at der står pålidelige, kendte folk i de tre øvrige verdenshjørner. Disse kan også gives opgaver ved blótet, hvis forretteren ønsker det.
  Af efterfølgende delmomenter skal de nummererede punkter indgå i Forn Siðr-blótet. Det er forretterens afgørelse om, og i så fald hvilke af, de øvrige, ikke nummererede delmomenter der skal indgå i det aktuelle blót. Efter punkt 3, „Fri skål“, er den indbyrdes rækkefølge op til den pågældende forretter. Øvrige elementer som forretteren finder passende for lejligheden kan indgå. Forretteren bør dog sikre sig at blótet som helhed, er passende for en større gruppe.
  En beskrivelse af det aktuelle blót skal indgå i invitationen, der senest 7 dage før tilmeldingsfristen til blótet publiceres på Forn Siðrs hjemmeside og / eller via medlemsbladet Vølse – organet for hedensk sæd. Her der skal især gøres opmærksom på, om der udføres blodoffer.

 

 1. Blótpladsen indvies (helliggøres), på den måde forretteren finder bedst egnet.
 2. Forretterens ord. Forretteren siger nogle ord efter eget valg, der kan evt. også synges.
 3. Hornet fyldes gennem edsringen i midten af kredsen.

 

Gudehyldest

 1. Hornet fyldes op, såfremt det ikke allerede er gjort. Hvilke guder der hyldes er naturligvis afhængig af, hvilke guder der er valgt til dette blót, og kan repræsenteres med figurer / billeder eller symboler i kredsens midte.  Her blot eksempler: Goden / Gydjen løfter hornet og råber: „Hil Oðin“. Alle deltagerne i kredsen råber i kor: „Hil Oðin“. Goden / Gydjen drikker af hornet, og hælder lidt på en evt. Oðin-figur. Så hæves hornet igen, og den pågældende forretter råber: „Hil Thor“, alle deltagerne råber „Hil Thor“, forretteren drikker lidt og hælder lidt ud på en evt. Thor-figur. Så hæves hornet igen, og Goden/ Gydjen råber „Hil Freya“, og deltagerne gentager igen efter Goden / Gydjen. Forretteren drikker lidt og der hældes lidt ud på en evt. Freya-figur. Så hældes resten på jorden til vætterne.

 

Fri Skål

 1. Hornet fyldes op. Forretteren går tilbage på sin plads. Nu sendes hornet med sols rundt i kredsen, og alle kan udbringe deres personlige hyldestskål. NB. at der kun må blótes til magter, hjemmehørende i den nordiske gudeverden. Når hornet kommer til den evt. anden forretter/medhjælper på ser denne at der er nok i hornet til resten af omgangen, ellers fyldes det op igen.

 

Anerne mindes

 1. Det gøres ved at forretteren siger nogle mindeord, meget gerne vers 75 eller 76 fra Hávamál, og  hver især tænker da på sine døde, mens der holdes mindestund. Det kan f.eks. gøres ved en til lejligheden passende sang eller et øjebliks stilhed. Hvis forretteren skønner det er i orden, kan andre i kredsen også sige nogle ord. Det skal i givet fald være aftalt forinden.

 

Indvielse

 1. Nu indvies genstandende i midten af kredsen, måden afgøres af forretteren. Fremgangsmåden skal selvfølgelig være aftalt på forhånd.

 

Offer

 1. Så foretages offeret, hvordan det udføres, afgøres også af forretteren. Også her skal fremgangsmåden være aftalt på forhånd.

 

Edsaflæggelse

 1. Nu kan der aflægges eder, hvis forretteren ønsker, at det skal foregå i kredsen. De der ønsker at aflægge eder lægger den ene hånd på edsringen og aflægger eden.

 

Talestavsrunde

 1. Som et sidste element i blótet kan en talestav, (stav, edsring, horn el. lign.) sendes rundt, som et tegn på, at den der har den kan tale frit, så længe det er sand og ærlig tale. Ukvemsord hører ikke hjemme i kredsen. Deltagerne kan så komme med personlige bemærkninger, sang eller kvad efter eget valg, hvis de ønsker dette. I tilfælde af uventet mange deltagere, eller ekstreme vejrforhold, kan en planlagt talerunde udskydes til efterfølgende måltid, hvis alle i kredsen er enige om det.
 2. Kredsen opløses og blótmåltidet kan begynde.

 

 

Bilag 5.2021 Vielsesritual

Minimumskravene for en retsgyldig vielse i Forn Siðr-regi er:

 1. Ritualet udføres af en vielsesbemyndiget person der er medlem af Forn Siðr, herefter benævnt vielsesforretter.
 2. Mindst to myndige personer skal være tilstede- værende som vidner under hele ritualet.
 3. Vielsesforretteren spørger under ritualet bruden og brudgommen hver for sig, hvorvidt det er deres vilje at blive ægteviet til den anden part af brudeparret, samt om vedkommende er klar over hvad dette indebærer. Parret svarer på dette, hver for sig. Såfremt begge parter erklærer sig indforstået med dette, ved at svare ja, skal vielsesforretteren vie dem sammen i Vårs navn, og derefter forkynde dem for ægteviede.
 4. Efter dette er parret at betragte som juridiskgyldigt viede til hinanden.
 5. I øvrigt udformes ritualet af brudeparret og forretteren / goden / gydjen, i samråd. Her kan enkelte ceremonidele, lokale traditioner, personlige ønsker og/eller tekster, indgå efter brudeparrets ønske og i samråd med forretteren/goden / gydjen.
 6. Skulle der ønskes deltagelse af mere end én gode/gydje, skal minimumskravene udføres af den gode / gydje der indehaver vielsesbemyndigelsen, for at vielsen skal have juridiskgyldighed.
 7. Skulle brudeparret bestå af to personer af det samme køn, tages der selvfølgelig hensyn til dette ved udformningen af ritualet, og ordlyden af ritualteksten.

 

Bilag 6.2021 Gældende altingsbeslutninger

1997 til 2021 (jvf Bilag 1.2021.8)

Der kan være relevante betalende annoncer i Vølse (1997 og 2003)

 

Opsparingskonto (2004 og 2013)

Der hensættes en del af Forn Siðrs formue på en særlig konto i regnskabet.

Hvis beholdning kan bruges som udbetaling ved evt. fremtidig større investering, f.eks. jordkøb til bisætningsplads, kultplads, kursuscenter eller anden form for fast ejendom. På denne konto indsættes hvert år efter Altinget en del af trossamfundets driftsoverskud (f.eks. 50%) for det år, der aflægges regnskab for på Altinget. Den siddende bestyrelse indstiller beløbet til Altinget, som så afgør den faktiske hensættelse. Det vil selvfølgelig også være muligt at indsætte andre evt. bidrag til dette formål på samme konto.

Saldoen på denne konto er jf. tidligere altings beslutninger 180.000 kr. ultimo 2012. Der hen- sættes i 2013 af overskuddet fra 2012 yderligere 40.000 kr. hvorefter saldoen er 220.000 kr. Beløbet kan kun disponeres over ved ny altingsbeslutning.

2021 Efter bestyrelsens indstilling øges opsparingen med en del af driftsoverskuddet, kr 80.000 hvorefter saldoen er kr 300.000.

2023 Efter bestyrelsens indstilling øges opsparingen med en del af driftsoverskuddet, kr. 100.000 hvorefter saldoen er kr. 400.000.

Arbejdsgruppe (2005)

Altinget opfordrer bestyrelsen til at oprette en arbejdsgruppe med mindst et bestyrelsesmedlem som „tovholder“.

Arbejdsgruppen skal se på muligheden for at projektere og finansiere større Forn Siðr projekter som f.eks. gravanlæg.

Gruppen skal i praksis arbejde med:

 • Konkret udarbejdelse af et projekt(arkitekttegninger, tilbud fra ingeniørfirmaer, etc.)
 • Ansøgning af fonde og tipsmidler.
 • At lave en vejledning for skattefradragsberettigede donationer fra medlemmer.
 • Anden finansiering.
 • Bestyrelsen sammensætter gruppen, så det på bedst muligvis er sikret, at der ikke opstår uenighed om mål og midler.

 

Tipsmidler (2005)

Bestyrelsen skal søge om tipsmidler med henblik på at give Forn Siðr en bedre driftsøkonomi. Bestyrelsen bemyndiges til, såfremt der stilles krav derom, at få trossamfundets årsregnskab revideret ved registreret / statsautoriseret revisor, som udpeges af bestyrelsen.

 

Spørgetime til kassereren (2018)

Der ønskes en mulighed for, på dagen før Altingsforhandlingerne, at mødes direkte med kasserer for detaljeret gennemgang af regnskab.

 

Støtte og anerkendelse af “heimskringla.no” (2021)

FORN SIDR støtter heimskringla.no med en fast donation hvert år på 2 kr. / pr. voksen betalende medlem, såfremt der er overskud i Forn Siðr, og samtidigt organiseres en indsamling på Altinget. Udbetaling sker efter Altingets afholdelse.

Vedtaget på Altinget d. 6. maj 2023.

Kontakt Forn Siðr

Kontakt  Forn Siðr ved spørgsmål, yderligere oplysninger eller andet. Du kan kontakte os via mail på nedenstående kontaktformular.


  Ja, jeg giver samtykke til behandling af mine persondata Privacy policy

  Vedtægter for Forn Sidr

   

  § 1. Trossamfundets navn

  Trossamfundets navn er Forn Siðr – Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Trossamfundets logo er et solhjul og ser sådan ud:

   

  Forn Sidr

   

  § 2. Trossamfundets formål

  Trossamfundets formål er:

  1. Dyrkelse af de guddommelige kræfter, jf. grundlaget.
  2. At fungere som kontaktpunkt for tilhængere af den gamle skik i Danmark.
  3. At udbrede kendskabet til og forståelsen for vor gamle nordiske kulturarv. Såvel gennem eddadigte og andet gammelt kildemateriale som gennem nyere udtryksformer.
  4. At arbejde på generel accept af den gammelnordiske gudedyrkelse på lige fod med andre trossamfund.
  5. At tilbyde religiøse ydelser til trossamfundets medlemmer i det omfang de ønsker dette, f.eks. i forbindelse med vielser og begravelser.
  6. At arbejde for reetablering, vedligeholdelse og bevaring af gamle helligsteder, helligkilder, gravhøje, røsser, skibssætninger, runesten, bautasten og helleristninger.

   

  § 3. Trossamfundet er partipolitisk neutralt og ikke-missionerende.

   

  § 4. Medlemskab:

  1. Enhver, der er asatro jvf. grundlaget, og selv ønsker det, kan blive medlem af Forn Siðr. Forældre kan indmelde deres mindreårige børn, dog aldrig mod barnets vilje. Personer under 15 år regnes dog alene som ungdomsmedlemmer uden stemmeret ved Altinget og urafstemninger.
  2. For personer, der ikke er myndige, gælder, at deres forældre eller værge skriftligt skal erklære sig indforstået med en indmeldelse.
  3. Medlemskabet, der er individuelt, træder i kraft, når kartoteksbestyren har modtaget en digitalt udfyldt indmeldelse, med gyldig postadresse påført. Dog regnes personer under 15år alene som ungdomsmedlemmer uden stemmeret ved Altinget og urafstemninger. Medlemskab af trossamfundet fornyes automatisk. For at blive udmeldt skal medlemmet skriftligt meddele dette, til den der er ansvarlig for vedligeholdelse af medlemskartoteket. Udmeldelsen er effektiv fra den dato medlemmet anfører på den skriftlige udmeldelse. Dog tidligst fra den dato udmeldelsen modtages af Forn Siðr. Hvis medlemmet er i kontingentrestance, stilles medlemskabet automatisk i bero, med tab af rettigheder til følge. Der hæftes for medlemskab indtil der er modtaget skriftlig udmeldelse. Der udsendes rykker pålagt rykkergebyr. Dersom der ikke reageres på rykkere, sendes fordringen evt. til inkasso. Ved nyt medlemskab skal evt tidligere gæld til Forn Siðr være afholdt. Ovenstående regler gør sig gældende for alle typer medlemskaber.
  4. Nazistisk virksomhed samt brug af hedenske symboler i nazistisk øjemed er ikke foreneligt med medlemskab af Forn Siðr.
  5. Medlemmer der ved deres adfærd skader Forn Siðrs omdømme, eller er til grov gene for andre medlemmer, eller bryder Forn Siðrs vedtægter, kan suspenderes af bestyrelsen. Forinden det kommer dertil, kan bestyrelsen beslutte at henstille, eller advare dette medlem. Alle bestyrelsens beslutninger kan ankes til Altinget.
   Et suspenderet medlem har ret til selv at føre sin egen sag på Altinget såfremt medlemmet fortsat ønsker medlemskab og har betalt kontingent. Ekskluderes medlemmet på altinget, tilbagebetales årets kontingent. Et suspenderet medlem kan på ingen måde optræde på vegne af Forn Siðr, eller bestride en tillidspost i Forn Siðr. Endvidere medfører suspension udelukkelse fra Forn Siðrs interne forum. Et suspenderet medlem har fortsat ret til at modtage medlemsbrev samt Vølse, indtil førstkommende ordinære Alting, såfremt kontingent indbetales ved forfald.
  6. Endelig eksklusion af medlemskab kan kun foretages af et ordinært Alting, med 2 / 3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Såfremt et ordinært Alting forkaster bestyrelsens indstilling om eksklusion af et medlem, er dette igen fuldgyldigt medlem af trossamfundet, såfremt kontingenter er indbetalt. Hvis ikke kontingentet er indbetalt, kan den pågældende melde sig ind i trossamfundet igen ved blot at indbetale kontingent. En eksklusion er gældende, indtil et nyt ordinært Alting ophæver den.
  7. Alle beslutninger om advarsler, suspension og indstilling til eksklusion af medlemmer skal foretages af et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede i en fuldtallig bestyrelse.

   

  § 5. Altinget

  Altinget er trossamfundets højeste besluttende myndighed, som alle beslutninger i trossamfundet kan ankes til. Det ordinære Alting af- holdes hvert år, fortrinsvis i maj. Bestyrelsen fastsætter nærmere tid og sted og træffer de nødvendige praktiske forberedelser.

  Deltagelse i Altinget fra tingets start og til næste dag er gratis for medlemmer af Forn Siðr. Dog kan der ikke forventes indendørs overnatning, og der opkræves også en rimelig pris for bespisning, alt efter hvor mange måltider man ønsker. Løber Altinget over mere end to dage, fastsættes en pris for disse ud fra forventet deltagerantal, som er udregnet efter ekstra husleje, udgifter til foredragsholdere og bespisning mm.

  Man kun kan være gæst til Altingsarrangementet en gang. Ansvaret for gæsten tilfalder gæsten selv og den som har taget gæsten med. Herefter kræver yderligere deltagelse i Altingsarrangementer indmeldelse i Forn Sidr. Dette gælder ikke for umyndige børn, ægtefæller eller samlever til medlemmer.

  1. Forretningsorden følger vedtægternes Bilag 1.2021
  2. Varsling af Alting følger vedtægternes Bilag 2.2021
  3. Dagsordenen for det ordinære Alting følger vedtægternes Bilag 3.2021
  4. Ekstraordinært Alting kan afholdes med en måneds varsel og indkaldes af bestyrelsen eller 1/3 af trossamfundets medlemmer.

   

  § 6. Bestyrelsen

  1. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være myndig, bosiddende i Danmark eller være en del af de danske mindretal i nabolandene og have været medlem af Forn Sidr i mindst fire måneder.
  2. Bestyrelsen består af 7 personer, der efter valg konstituerer sig selv, idet de udpeger en for- mand, en næstformand og en kasserer. Yderligere poster udpeges efter behov.
  3. Alle bestyrelsesmedlemmer er ligeværdige.
  4. Bestyrelsen forestår trossamfundets drift og varetager kontakten til nye medlemmer samt til de offentlige myndigheder.
  5. Bestyrelsen sørger for driften af trossamfundets medlemsblad samt hjemmeside ifølge bestemmelser herom.
  6. Bestyrelsen har tavshedspligt om hvad de erfarer om trossamfundets medlemmer i forbindelse med bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen må ikke udlevere medlemslister eller oplysninger der måtte kunne identificere enkelte medlemmer, medmindre de pågældende medlemmer er indforståede hermed.
  7. Bestyrelsen kan uddelegere arbejdsopgaver til personer udenfor bestyrelsen og i forbindelse hermed udlevere de personlige oplysninger, som er nødvendige for opgavens gennemførelse, mod at der stilles garanti for, at oplysningerne ikke videregives til uvedkommende, eller bruges til andre formål.
  8. Bestyrelsen skal tilstræbe at der afholdes mindst fire årlige blót. Disse blót kan afholdes ved de fire solhøjtideligheder, eller i forbindelse med Altinget. Blótene arrangeres af bestyrelsen, evt.  i  samarbejde med én eller flere blótgrupper, eller enkeltmedlemmer.
  9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved uenighed med kvalificeret flertal (4 ud af 7).

   

  §7. Thul

  1. En person er valgbar som Thul på same vilkår som personen er valgbar til bestyrelsen.
  2. En Thul vælges af Altinget for et år ad gangen. Samme person kan kun bestride posten sammenhængende i 5 år I træk. En valgt Thul kan ikke samtidig side I bestyrelsen og skal I givet fald forlade denne.
  3. Som Thul vælges den der får mindst halvdelen (50%) af de afgivne stemmer I første valgrunde. Hvis ingen kandidat opnår valg I første valgrunde, afvikles en anden valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer I første runde. I anden valgrunde vælges den der før flest stemmer.
  4. For at en person kan blive valgt som Thul skal denne vælges med mindst en tredjedel af de i den afgørende valgrunde fremmødte stemmeberettigede.
  5. Såfremt ingen kandidat opnår valg jfr. reglerne, vælges ingen Thul på Altinget.
  6. Thulen er forpligtet til I sin valgperiode, at indsende mindst én artikel med religiøst emne til hvert udgivet Vølse. Der foruden bør Thulen foranledige religiøse debatter blandt medlemmerne på FS elektroniske medier og på anden måde.
  7. Thulen er kun ansvarlig over for Altinget. Dog kan en enstemmig bestyrelse suspendere Thulens virke I den resterende del af valgperioden, men kun hvis dette sker med konkret henvisning til overtrædelse af Forn Siðr`s vedtægter og af hensyn til Forn Siðr´s navn og omdømme.
  8. Såfremt en Thul ikke vælges på Altinget, kan en enstemmig bestyrelse udpege en fungerende Thul til næste Alting. Den udpegede person vil i så fald fungere på samme vilkår som en almindelig tillidspost.

   

  § 8. Medlemsblad

  1. Bladets navn er „Vølse – organet for hedensk sæd“, med ISSN: 1397-8705. Bladet udgives af Forn Siðr – Asa og Vane- trossamfundet i Danmark og fungerer som trossamfundets medlemsblad. Vølse – organet for hedensk sæd, er et kvartalsblad, der udkommer med fire numre årligt.
  2. Bladets indhold
  3. Artikler og indlæg der trykkes i Vølse, er udtryk for de respektive forfatteres holdninger og synspunkter, dette er ikke nødvendigvis udtryk for trossamfundets holdninger og synspunkter.
  4. Redaktøren udpeges af bestyrelsen. Redaktøren er ansvarlig for udgivelsen af medlemsbladet. Redaktøren kan uddelegere sit arbejde efter behov.
  5. Redaktøren udvælger materialet til Vølse. Hvis indsendt materiale fra medlemmer ønskes afvist, skal dette ske efter en dialog med indsenderen. I fald en dialog ikke løser tvisten, skal afvisningen godkendes af et bestyrelsesflertal før udgivelsen af bladet.
  6. Bladets økonomi: Udgivelsen af Vølse finansieres af Forn Siðr – Asa og Vanetrosamfundet i Danmark. Størrelsen af kontingentets abonnementsdel, samt abonnementsprisen for ikke- medlemmer, fastsættes af bestyrelsen. Budgettet for Vølse fastsættes af bestyrelsen og redaktøren i samråd.
  7. Det tilstræbes, at alle Forn Siðrs tryksager, herunder Vølse, altingshæfter og vedtægtshæfter, er ”svanemærkede” eller på lignende måde søges at tilstræbe mindst mulig belastning af miljøet, ift. trykprocessen og papirforbruget.

   

  § 9. Hjemmeside og sociale medier

  1. Formål: Hjemmesidens formål er at præsentere Forn Siðr – Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark udadtil.
  2. Hjemmesidens indhold og administration:
  3. Tekst, billede og lyd materiale, der optræder på trossamfundets hjemmeside er, hvis intet andet oplyses, udtryk for trossamfundets holdninger og synspunkter.
  4. Redaktøren (webmaster) udpeges af bestyrelsen og udvælger og producerer i samråd med denne materiale til hjemmesiden. Webmaster sørger for kontakt til internetudbyder og for opsætning, udformning og administration af siden.
  5. Sociale medier
   1. Forn Siðr driver en lukket og hemmelig Facebookside, som kun er for medlemmer. Siden modereres af to personer udpeget af bestyrelsen. Brugere, der vedvarende skaber uro/fjendskab/dårlig stemning, kan idømmes karantæne efter behørig advarsel. Karantænens længde bestemmes alene af moderatorerne. Karantænen kan påklages til bestyrelsen. Moderatorerne kan slette tråde, hvis de finder det formålstjenligt.
   2. Forn Siðrs bestyrelse kan til enhver tid oprette Facebookside til Handelspladsen, medlemsforespørgsler, udbredelse af Forn Siðrs asatro- og hvad bestyrelsen ellers måtte finde ønskeligt. Alle siderne modereres om nødvendigt som §9, stk. 4A.
  6. Økonomi
  7. Udgifter i forbindelse med vedligeholdelse og administration af internethjemmesiden, Facebook og andre sociale medier dækkes af Forn Siðr – Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark.

   

  § 10. Blótgruppernes tilknytning

  1. Ved en blótgruppe forstås i denne sammenhæng en gruppe af mennesker, der samles om at dyrke de guddommelige kræfter på en måde, der er i overensstemmelse med Forn Siðrs grundlag og vedtægter. Dette gælder både de fast organiserede blótgrupper med selvstændige vedtægter og de mere uformelle grupper.
  2. For at blótgruppen kan betragte sig som knyttet til Forn Siðr og derved evt. få del i Forn Siðrs service (herunder praktisk vejledning, økonomisk støtte, andel i Forn Siðr rettigheder etc.), skal den udpege to Forn Siðr medlemmer som kontaktpersoner af sin egen ledelse/ bestyrelse, eller „indercirkel“, såfremt blótgruppen ikke har en bestyrelse, der har bemyndigelse til og kan forestå den løbende kontakt med bestyrelsen i Forn Siðr.
  3. Tilknyttede blotgrupper kan efter aftale med bestyrelsen afholde et af de fire officielle årstidsblot på vegne af Forn Siðr. Dette sker i samarbejde med Forn Siðrs bestyrelse og bestyrelsens blotgruppeansvarlige. Blotgruppen stiller en passende lokalitet og en forretter til rådighed. Forretteren udfærdiger et ritual, som er tilpasset retningslinjerne i §13 “Riter og Sæder”. Samtlige medlemmer af Forn Siðr er velkomne til disse blót, som skal fredlyses. Blotgruppen vil få et økonomisk tilskud som kompensation for de afholdte udgifter, når ritualbeskrivelsen er indsendt til Forn Siðrs bestyrelse. Beløbet fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse.
  4. Blotgrupperne bestemmer selv deres gæstepolitik. Enhver, der ønsker at deltage i et officielt Forn Siðr blót, men som ikke er medlem af Forn Siðr, skal anmode den arrangerende blotgruppes ledelse om deltagelse. Blotgrupperne er ikke på nogen måde forpligtet til at give adgang til noget blót til personer, der ikke er medlem af Forn Siðr.
  5. Hvis en blótgruppe overtræder Forn Siðrs vedtægter eller på anden måde bringer Forn Siðr i miskredit kan Forn Siðr suspendere gruppens tilknytning til Forn Siðr. Bestyrelsen har ret til at tilbagekalde suspensionen, hvis de kritisable forhold synes at være bragt i orden. Bestyrelsens beslutning om suspension kan ankes til førstkommende ordinære Alting i Forn Siðr, hvor den kan ophæves ved en almindelig flertalsafstemning. Forn Siðrs bestyrelse er forpligtet til at optage punktet på dagsordenen.

   

  § 11. Økonomi og hæftelsesforhold

  1. Forn Siðrs regnskabsår er kalenderåret.
  2. Det følgende års kontingent fastsættes af bestyrelsen i Forn Siðr forud for årets ordinære Alting.
  3. Nye medlemmer betaler fra den dato de melder sig ind. Årsmedlemskaber fornyes efterfølgende 1.februar, til gældende kontingenttakst.
  4. Medlemmerne hæfter kun for trossamfundets forpligtelser med deres indbetalte kontingent.
  5. Langsigtet gæld på trossamfundets vegne kan kun besluttes ved en Altingsafstemning eller en urafstemning.
   Beslutningen træffes ved 2 / 3 stemmeflertal ved begge fremgangsmåder.
  6. Hvis medlemmerne går ind for forslaget skal samtlige bestyrelsesmedlemmer underskrive gældsbrevet på trossamfundets vegne.
  7. Opkøb af, eller investering i, fast ejendom, jord og andre værdipapirer end statsobligationer, kan kun vedtages af Altinget. Beslutningen træffes ved 2 / 3 stemmeflertal.
  8. Kassereren alene eller to bestyrelsesmedlemmer i trossamfundet kan disponere over trossamfundets konti i den daglige drift. Supplerende udskrifter på trossamfundets konti skal tilgå formanden. Bestyrelsen kan givefuldmagt til en person udenfor bestyrelsen (kaldet handelspladsbestyrer) til at administrere køb og videresalg af varer, og kan til dette formål give denne person fuldmagt til at råde over en særskilt bankkonto som er oprettet til dette formål.
  9. Bestyrelsen er forpligtet til at opbevare trossamfundets formue enten som kontant indestående i et dansk pengeinstitut eller anbragt i danske statsobligationer.
  10. Driftsmidler skal opbevares på betryggende vis dvs. primært som indskud i et dansk pengeinstitut. Midler tilgået trossamfundet som pengegaver indsættes på en selvstændig konto fra hvilken, der føres eget regnskab. Midlerne på denne konto forvaltes efter Altingets nærmere bestemmelse.

   

  § 12. Til beslutning om opløsning

  Af trossamfundet kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver 2 på hinanden følgende Alting, hvoraf det sidste skal være indkaldt udtrykkeligt med dette formål. Ved opløsning skænkes trossamfundets eventuelle midler til Nationalmuseet med ønsket om, at de anvendes til oldtidssamlingen eller lignende område under Nationalmuseet.

   

  § 13. Riter og sæder

  Vi mennesker har gennem årtusinder fundet ud af at forskellige ritualer, kan sætte os i forbindelse med magterne. Påkaldelsen af disse magter kan hos os i Forn Siðr ske ved blót, sejd, galder eller runemagi. Derudover har vi fundet frem til nogle personlige ritualer, f.eks. knæsætning, ungdomsindvielse, vielse, og gravfærd, som vi føler at det er rigtigt at udføre.

  Gudedyrkelsen kommer hos os til udfoldelse dels gennem de handlinger (de ritualer) som den troende selv finder bedst til at komme i personlig kontakt med guderne, dels ved de ritualer, der udføres ved officielle blót i Forn Siðr.

  Efterfølgende punkt 6.træder i kraft i samme øjeblik som Forn Siðr har opnået den fornødne størrelse. Da bortfalder også denne forklarende tekst.

  1. Trossamfundets medlemmer praktiserer deres tro sådan, som hver og en finder at det passer den enkelte, så længe at dette ikke strider imod Forn Siðrs vedtægter, eller grundlag.
  2. I en blót-ceremoni, eller vielse forrettet af en gode / gydje, i Forn Siðrs regi, er der nogle hovedelementer og minimumskrav som altid skal være med i ritualet. Disse elementer og krav er specificeret efterfølgende i Bilag 4.2021 Blótritual, og Bilag 5.2021 Vielsesritual. De enkelte blótgrupper og individer udfører udover dette, ritualer i overensstemmelse med den gamle skik. De kan frit udbygge disse ritualer og supplere dem med ritualer efter eget valg, så længe disse ikke strider mod Forn Siðrs vedtægter eller grundlag.
  3. Blodofring af almindelige slagtedyr er tilladt, såfremt slagtningen sker under værdige former og i overensstemmelse med dansk veterinærlovgivning.
  4. Ethvert medlem af Forn Siðr, der bliver anmodet om at forrette et bryllup og som kan godkendes jf. stk. 5, kan jfr. stk 5 via bestyrelsen søge ministeriet om en engangsbevilling til brug ved vielser, og kan, hvis en sådan opnås, virke som vielsesforretter ved det pågældende bryllup. Bestyrelsen skal være behjælpelig med ansøgningen, og med den senere forvaltningsretslige del af selve vielsen.
  5. For at kunne forrette en vielse skal en vielsesforretter have været medlem af Forn Siðr i mindst et år umiddelbart forud for vielsen. Bestyrelsen skal tillige godkende det ønskede vielsesritual for at tilse, at dette står i overensstemmelse med trossamfundets vedtægter.
  6. Brudeparret finder selv frem til den eller de personer de ønsker skal forrette deres vielse. Bestyrelsen kan være behjælpelig med forslag, såfremt brudeparret ønsker dette. Det er helt og holdent den tilspurgtes afgørelse hvorvidt vedkommende vil påtage sig erhvervet eller ej. Der kræves ingen begrundelse for denne afgørelse.
  7. Et Brudepar kan blive juridisk gyldigt viet indenfor trossamfundet Forn Siðr, hvis bare mindst den ene person er medlem i Forn Siðr, og har været det i minimum 6 mdr. umiddelbart forud for vielsen. I særlige tilfælde kan bestyrelsen søges om dispensation fra tidskravet.
  8. Det pointeres at et skilsmisseritual i Forn Siðr-regi, ikke har nogen juridisk gyldighed, men udelukkende er et ritual, for at tage hånd om den enkeltes tro og den følelsesmæssige del af skilsmissen.
  9. Det pointeres at en knæsætning er et ritual for at optage barnet i familien, og navngivningsritualet er for at give barnet dets navn. Det er ikke en samtidig optagelse i trossamfundet. Se § 4 for medlemsreglerne.

   

  § 14. Forn Siðrs begravelsespladser

  1. Alle medlemmer har som udgangspunkt ret til at blive begravet / få sin urne nedsat (i det følgende alene benævnt som begravelse) på en af de gravpladser, som Forn Siðr har rådighed over, herefter benævnt ”Forn Siðr Gravplads”.
  2. Et medlem har ligeledes – som udgangspunkt ret til at få sine nærmeste slægtninge begravet. Papirløse forhold sidestilles her med ægteskab – ligesom adoptivbørn, stedbørn og samlevers børn sidestilles med slægtninge.
  3. Ikke-medlemmer kan blive begravet på en Forn Siðr gravplads efter anmodning herom til Forn Siðrs bestyrelse.
  4. Forn Siðrs bestyrelse har retten til at afvise begravelser, der skønnes IKKE at være forenelige med Forn Siðrs vedtægter eller vurderes til at ville skade Forn Siðrs almene omdømmevæsentligt.
  5. Ved alle begravelser af ikke-medlemmer opkræves et begravelsesgebyr svarende til et års kontingent i Forn Siðr.

   

  Bilag 1.2021 Forretningsorden for Altingsforhandlingerne

  1. Gæster er velkomne ved Altingsforhandlingerne, såfremt der ikke er nogen indvendinger. Er der bare én indvending fra medlemmerne mod én eller flere gæsters deltagelse skal alle gæster forlade Altingssalen, så længe Altingsforhandlingerne pågår. Gæster har ingen stemmeret ved Altinget.

   

  Afstemningsregler

  1. Alle de af trossamfundets medlemmer, som er fyldt 15 år, har stemmeret. Ved afstemning vedrørende paragraf 10 stk. 4 og 6 skal man dog være myndig for at være stemmeberettiget. Hvert medlem har én stemme. Altinget er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal og træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog kræves 2 / 3 flertal ved vedtægtsændringer, og 2 / 3 flertal for ændringer i grundlaget.
  2. Ved afstemning hvor der kræves 2 / 3 flertal, menes 2 / 3 flertal af de afgivne, gyldige stemmer. Dog skal mindst 50% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer have stemt for. Som fremmødte betragtes de stemmeberettigede medlemmer, der er registreret ved Altingets sekretariatsfunktion. Sekretariatet opgør antallet af stemmeberettigede medlemmer ved påbegyndelse af Altinget. Skulle man ankomme senere, eller forlade Altinget i utide, meddeler man dette til sekretariatet. Der kan stemmes for og imod et forslag. En „blank“ stemme ligestilles med at have undladt at stemme og regnes for en „ikke afgiven stemme“.
  3. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag.
  4. For opløsning af trossamfundet gælder § 12.
  5. Hvis et eller flere medlemmer indsender et forslag til vedtægtsændring eller beslutningsforlag, så skal dette forslag fremlægges af mindst én af forslagsstillerne ved personligt fremmøde ved Altingsforhandlingen. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder forslaget automatisk.
  6. Et vedtaget forslag træder i kraft fra det øjeblik det vedtages, med mindre andet besluttes. Efterfølgende forslag konsekvens rettes i overensstemmelse med vedtagne forslag.
  7. Beslutningsforslag, der pålægger bestyrelsen / Forn Siðr at agere på en bestemt måde, skal oplistes i Bilag 6.2021. Beslutningsforslag forbliver gyldige / på listen indtil de fjernes ved ny Altingsbeslutning.
  8. Dirigenten kan opfordre til, at et fremlagt forslag, før afstemning om dettes vedtagelse, kan omformuleres (rettes tekstuelt) af de på Altinget tilstedeværende stillere af forslaget. Dirigenten skal tilse at omformuleringen ikke ændrer forslagets sigte og mål nævneværdigt. Der tillades kun én omformulering pr. forslag.

   

  Tillidsposter

  1. Bestyrelsesmedlemmer indvælges for en toårig periode, således at 4 ud af 7 er på valg i ulige år og 3 personer ud af 7 er på valg i lige år. Forlader et bestyrelsesmedlem i utide sin post, kan en suppleant indtræde på posten indtil førstkommende ordinære Alting. Herefter er posten på valg. Resterer der mere end et år af den pågældende bestyrelsesposts turnus, vælges det nye bestyrelsesmedlem således kun for en etårig periode. Ved valg til bestyrelsen går de toårige bestyrelsesposter altid til de nyvalgte med højeste stemmetal.
  2. Ved valg til bestyrelsen skrives det antal navne der er på valg, på stemmesedlen, dog maksimalt syv. Rækkefølgen er uden betydning. I tilfælde af udslagsgivende stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages en ny afstemning med ét navn pr. stemmeseddel mellem de pågældende kandidater. Hvis der fortsat er stemmelighed, bruges lodtrækning.
  3. Skriftlig afstemning skal foretages, når én af de tilstedeværende kræver dette.

   

  Bilag 2.2021 Varsling af Alting

  1. Når en dato for Alting er fastsat af bestyrelsen, annonceres dette i førstkommende Vølse samt på hjemmesiden.
  2. Endelig indkaldelse til altinget skal ske senest 2 måneder før afholdelse i Vølse samt på hjemmesiden.
  3. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde i endeligform, senest 6 uger før Altinget, og være ledsaget af en kort begrundelse.
  4. Bestyrelsen skal orientere medlemmerne om dagsordenen senest 2 uger før Altinget via et Altingshæfte, som sendes til alle medlemmer. (Et Altingshæfte indeholder oplysninger om tid, sted, program, ordensregler, dagsorden til Altingsforhandlinger og alle vedtægtsændringsforslag).
  5. Medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsen på et kommende Alting, har ret til at få deres billede og 10- 15 linjer med CV og valgprogram med i Altingshæftet, såfremt disse oplysninger er bestyrelsen i hænde inden for samme frist som dagsordensforslag.

   

  Bilag 3.2021 Dagsorden for ordinært Alting

  1. Fredlysning af Tinget.
  2. Valg af dirigent.
  3. Opgørelse af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
  4. Valg af referent.
  5. Valg af stemme optællere.
  6. Beretning v /bestyrelsen.
  7. Forelæggelse af revideret regnskab og budget.
  8. Indkomne forslag.
  9. Valg af bestyrelse.
  10. Valg af revisor.
  11. Valg af Thul.
  12. Eventuelt
  13. Lukning af Tinget.

   

  Bilag 4.2021 Officielt Forn Siðr Blótritual

  Til et officielt Forn Siðr blót kræves flg:

  1. Én gode eller én gydje (herefter benævnt forretteren), der er medlem af Forn Siðr.
  2. Et drikkehorn (ved drikkehorn forstås en beholder der kan drikkes af), samt en drikkelig væske.
  3. Forn Sidrs årstidring og evt. edsring.
  4. Der skal citeres fra „Ældre Edda“ under én eller anden form.
  5. Der skal gives et offer af én eller anden art.
  6. Der skal indgå et fælles måltid. Deltagerne kan selv medbringe mad og drikke, men måltidet indtages i fællesskab.

  Forretteren har det fulde ansvar for, at blótet kommer til at foregå under værdige former. Forretterens afgørelser og måde at styre blótet på, kan ankes til Forn Siðr-bestyrelsen, som kan nægte den pågældende forretter at forrette et Forn Siðr blót igen.

  Ethvert medlem der ønsker det, kan søge Forn Siðrs bestyrelse om at forrette et Forn Siðr blót. Bestyrelsen kan til enhver tid nægte en ansøger, at forrette et Forn Siðr blót.

  En person der er blevet afvist som blótforretter af bestyrelsen, har ret til at få sin sag prøvet ved næstkommende ordinære Alting, såfremt vedkommende ønsker det. Sagen behandles i så fald på samme måde som en eksklusions- sag. Se § 4 om medlemskab i Forn Siðrs vedtægter.

  1. Der må udelukkende blótes til magter, der er hjemmehørende i den nordiske gudeverden.
  2. Inden blótet starter, gøres deltagerne bekendt med hvordan blótet vil foregå.
  3. I midten af kredsen kan opstilles figurer / billeder eller lignende, der symboliserer de guder der blótes til.
  4. De genstande der ønskes indviet, lægges også i midten af kredsen, inden kredsen stilles op.
  5. Deltagerne stiller sig i en kreds, med forretteren i én af verdensretningerne. Forretteren afgør selv hvem der står hvor. Derudover er det ønskeligt at der står pålidelige, kendte folk i de tre øvrige verdenshjørner. Disse kan også gives opgaver ved blótet, hvis forretteren ønsker det.
   Af efterfølgende delmomenter skal de nummererede punkter indgå i Forn Siðr-blótet. Det er forretterens afgørelse om, og i så fald hvilke af, de øvrige, ikke nummererede delmomenter der skal indgå i det aktuelle blót. Efter punkt 3, „Fri skål“, er den indbyrdes rækkefølge op til den pågældende forretter. Øvrige elementer som forretteren finder passende for lejligheden kan indgå. Forretteren bør dog sikre sig at blótet som helhed, er passende for en større gruppe.
   En beskrivelse af det aktuelle blót skal indgå i invitationen, der senest 7 dage før tilmeldingsfristen til blótet publiceres på Forn Siðrs hjemmeside og / eller via medlemsbladet Vølse – organet for hedensk sæd. Her der skal især gøres opmærksom på, om der udføres blodoffer.

   

  1. Blótpladsen indvies (helliggøres), på den måde forretteren finder bedst egnet.
  2. Forretterens ord. Forretteren siger nogle ord efter eget valg, der kan evt. også synges.
  3. Hornet fyldes gennem edsringen i midten af kredsen.

   

  Gudehyldest

  1. Hornet fyldes op, såfremt det ikke allerede er gjort. Hvilke guder der hyldes er naturligvis afhængig af, hvilke guder der er valgt til dette blót, og kan repræsenteres med figurer / billeder eller symboler i kredsens midte.  Her blot eksempler: Goden / Gydjen løfter hornet og råber: „Hil Oðin“. Alle deltagerne i kredsen råber i kor: „Hil Oðin“. Goden / Gydjen drikker af hornet, og hælder lidt på en evt. Oðin-figur. Så hæves hornet igen, og den pågældende forretter råber: „Hil Thor“, alle deltagerne råber „Hil Thor“, forretteren drikker lidt og hælder lidt ud på en evt. Thor-figur. Så hæves hornet igen, og Goden/ Gydjen råber „Hil Freya“, og deltagerne gentager igen efter Goden / Gydjen. Forretteren drikker lidt og der hældes lidt ud på en evt. Freya-figur. Så hældes resten på jorden til vætterne.

   

  Fri Skål

  1. Hornet fyldes op. Forretteren går tilbage på sin plads. Nu sendes hornet med sols rundt i kredsen, og alle kan udbringe deres personlige hyldestskål. NB. at der kun må blótes til magter, hjemmehørende i den nordiske gudeverden. Når hornet kommer til den evt. anden forretter/medhjælper på ser denne at der er nok i hornet til resten af omgangen, ellers fyldes det op igen.

   

  Anerne mindes

  1. Det gøres ved at forretteren siger nogle mindeord, meget gerne vers 75 eller 76 fra Hávamál, og  hver især tænker da på sine døde, mens der holdes mindestund. Det kan f.eks. gøres ved en til lejligheden passende sang eller et øjebliks stilhed. Hvis forretteren skønner det er i orden, kan andre i kredsen også sige nogle ord. Det skal i givet fald være aftalt forinden.

   

  Indvielse

  1. Nu indvies genstandende i midten af kredsen, måden afgøres af forretteren. Fremgangsmåden skal selvfølgelig være aftalt på forhånd.

   

  Offer

  1. Så foretages offeret, hvordan det udføres, afgøres også af forretteren. Også her skal fremgangsmåden være aftalt på forhånd.

   

  Edsaflæggelse

  1. Nu kan der aflægges eder, hvis forretteren ønsker, at det skal foregå i kredsen. De der ønsker at aflægge eder lægger den ene hånd på edsringen og aflægger eden.

   

  Talestavsrunde

  1. Som et sidste element i blótet kan en talestav, (stav, edsring, horn el. lign.) sendes rundt, som et tegn på, at den der har den kan tale frit, så længe det er sand og ærlig tale. Ukvemsord hører ikke hjemme i kredsen. Deltagerne kan så komme med personlige bemærkninger, sang eller kvad efter eget valg, hvis de ønsker dette. I tilfælde af uventet mange deltagere, eller ekstreme vejrforhold, kan en planlagt talerunde udskydes til efterfølgende måltid, hvis alle i kredsen er enige om det.
  2. Kredsen opløses og blótmåltidet kan begynde.

   

   

  Bilag 5.2021 Vielsesritual

  Minimumskravene for en retsgyldig vielse i Forn Siðr-regi er:

  1. Ritualet udføres af en vielsesbemyndiget person der er medlem af Forn Siðr, herefter benævnt vielsesforretter.
  2. Mindst to myndige personer skal være tilstede- værende som vidner under hele ritualet.
  3. Vielsesforretteren spørger under ritualet bruden og brudgommen hver for sig, hvorvidt det er deres vilje at blive ægteviet til den anden part af brudeparret, samt om vedkommende er klar over hvad dette indebærer. Parret svarer på dette, hver for sig. Såfremt begge parter erklærer sig indforstået med dette, ved at svare ja, skal vielsesforretteren vie dem sammen i Vårs navn, og derefter forkynde dem for ægteviede.
  4. Efter dette er parret at betragte som juridiskgyldigt viede til hinanden.
  5. I øvrigt udformes ritualet af brudeparret og forretteren / goden / gydjen, i samråd. Her kan enkelte ceremonidele, lokale traditioner, personlige ønsker og/eller tekster, indgå efter brudeparrets ønske og i samråd med forretteren/goden / gydjen.
  6. Skulle der ønskes deltagelse af mere end én gode/gydje, skal minimumskravene udføres af den gode / gydje der indehaver vielsesbemyndigelsen, for at vielsen skal have juridiskgyldighed.
  7. Skulle brudeparret bestå af to personer af det samme køn, tages der selvfølgelig hensyn til dette ved udformningen af ritualet, og ordlyden af ritualteksten.

   

  Bilag 6.2021 Gældende altingsbeslutninger

  1997 til 2021 (jvf Bilag 1.2021.8)

  Der kan være relevante betalende annoncer i Vølse (1997 og 2003)

   

  Opsparingskonto (2004 og 2013)

  Der hensættes en del af Forn Siðrs formue på en særlig konto i regnskabet.

  Hvis beholdning kan bruges som udbetaling ved evt. fremtidig større investering, f.eks. jordkøb til bisætningsplads, kultplads, kursuscenter eller anden form for fast ejendom. På denne konto indsættes hvert år efter Altinget en del af trossamfundets driftsoverskud (f.eks. 50%) for det år, der aflægges regnskab for på Altinget. Den siddende bestyrelse indstiller beløbet til Altinget, som så afgør den faktiske hensættelse. Det vil selvfølgelig også være muligt at indsætte andre evt. bidrag til dette formål på samme konto.

  Saldoen på denne konto er jf. tidligere altings beslutninger 180.000 kr. ultimo 2012. Der hen- sættes i 2013 af overskuddet fra 2012 yderligere 40.000 kr. hvorefter saldoen er 220.000 kr. Beløbet kan kun disponeres over ved ny altingsbeslutning.

  2021 Efter bestyrelsens indstilling øges opsparingen med en del af driftsoverskuddet, kr 80.000, hvorefter saldoen er kr 300.000.

   

  Arbejdsgruppe (2005)

  Altinget opfordrer bestyrelsen til at oprette en arbejdsgruppe med mindst et bestyrelsesmedlem som „tovholder“.

  Arbejdsgruppen skal se på muligheden for at projektere og finansiere større Forn Siðr projekter som f.eks. gravanlæg.

  Gruppen skal i praksis arbejde med:

  • Konkret udarbejdelse af et projekt(arkitekttegninger, tilbud fra ingeniørfirmaer, etc.)
  • Ansøgning af fonde og tipsmidler.
  • At lave en vejledning for skattefradragsberettigede donationer fra medlemmer.
  • Anden finansiering.
  • Bestyrelsen sammensætter gruppen, så det på bedst muligvis er sikret, at der ikke opstår uenighed om mål og midler.

   

  Tipsmidler (2005)

  Bestyrelsen skal søge om tipsmidler med henblik på at give Forn Siðr en bedre driftsøkonomi. Bestyrelsen bemyndiges til, såfremt der stilles krav derom, at få trossamfundets årsregnskab revideret ved registreret / statsautoriseret revisor, som udpeges af bestyrelsen.

   

  Spørgetime til kassereren (2018)

  Der ønskes en mulighed for, på dagen før Altingsforhandlingerne, at mødes direkte med kasserer for detaljeret gennemgang af regnskab.

   

  Støtte og anerkendelse af “heimskringla.no” (2021)

  FORN SIDR støtter heimskringla.no med en fast donation hvert år på 2 kr. / pr. voksen betalende medlem, såfremt der er overskud i Forn Siðr, og samtidigt organiseres en indsamling på Altinget. Udbetaling sker efter Altingets afholdelse.

  §4. stk. 2, d. 11. februar 2023.

  Kontakt Forn Siðr

  Kontakt  Forn Siðr ved spørgsmål, yderligere oplysninger eller andet. Du kan kontakte os via mail på nedenstående kontaktformular.


   Ja, jeg giver samtykke til behandling af mine persondata Privacy policy

   Ingen kan sige hvis syn der er sandest

   End Nordens gamle
   guder lever,
   samt alt hvad der kom
   af Ymers krop.
   Sjæl blev mig skænket
   af sønner af Bor
   og liv sig rejse
   af Ragnarok

   Min skæbne skyldes
   de spindende Norner
   selv må jeg styre
   som skæbnen jeg tager
   tage modgang
   tåle medgang
   som skæbnen jeg møder
   mit minde bliver sat.

   Gudernes ansigt
   ingen kender
   vi laver et billede
   som ligner os selv
   vi ser det samme
   men ser forskelligt
   ingen kan sige
   hvis syn der er sandest.

    

   Af Ole Gotved

   Ingen kan sige hvis syn der er sandest

   End Nordens gamle
   guder lever,
   samt alt hvad der kom
   af Ymers krop.
   Sjæl blev mig skænket
   af sønner af Bor
   og liv sig rejse
   af Ragnarok

   Min skæbne skyldes
   de spindende Norner
   selv må jeg styre
   som skæbnen jeg tager
   tage modgang
   tåle medgang
   som skæbnen jeg møder
   mit minde bliver sat.

   Gudernes ansigt
   ingen kender
   vi laver et billede
   som ligner os selv
   vi ser det samme
   men ser forskelligt
   ingen kan sige
   hvis syn der er sandest.

    

   Af Ole Gotved

   0

   Din varekurv